Select Page

पुरस्कार सोहळा १९९५

महाराष्ट्र फाऊंडेशन साहित्य गौरव पुरस्कार १९९५ ‘संवादिनी’

पुरस्कार सोहळा १९९६

महाराष्ट्र फाऊंडेशन समाजकार्य गौरव पुरस्कार १९९७ ‘मंथन’

महाराष्ट्र फाऊंडेशन साहित्य पुरस्कार १९९७

पुरस्कार सोहळा १९९७

महाराष्ट्र फाऊंडेशन समाजकार्य पुरस्कार १९९८

पुरस्कार सोहळा १९९९

महाराष्ट्र फाऊंडेशन समाजकार्य पुरस्कार वितरण समारंभ २०००

पुरस्कार सोहळा २०००

महाराष्ट्र फाऊंडेशन समाजकार्य गौरव समारंभ पुरस्कार २०००

पुरस्कार सोहळा २००१

महाराष्ट्र फाऊंडेशन समाजकार्य पुरस्कार वितरण समारंभ २००२

पुरस्कार सोहळा २००३

महाराष्ट्र फाऊंडेशन समाजकार्य पुरस्कार वितरण समारंभ २००३

पुरस्कार सोहळा २००४

महाराष्ट्र फाऊंडेशन समाजकार्य पुरस्कार वितरण समारंभ २००५

पुरस्कार सोहळा २००६

महाराष्ट्र फाऊंडेशन समाजकार्य पुरस्कार वितरण समारंभ २००६

पुरस्कार सोहळा २००७

महाराष्ट्र फाऊंडेशन साहित्य आणि समाजकार्य पुरस्कार सोहळा २००७

पुरस्कार सोहळा २००८

महाराष्ट्र फाऊंडेशन साहित्य आणि समाजकार्य पुरस्कार सोहळा २००९

पुरस्कार सोहळा २०१८